หน้าหลัก > Shipment Schedule

Shipment Schedule

Shipment Schedule
UPDATE 17:02 9/11/2016
*หากท่านใดที่ทำการโอนเงินเข้ามาให้ไม่มีรายชื่อขึ้น รบกวน ส่งหลักฐานมาใหม่
พร้อมชื่อ แบบที่สั่ง และจำนวนคะ ทางเราจะได้ทำการตรวจเช็คให้คะ ขอบคุณคะ

1a

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 1 พร้อมส่ง 28/10/2016
กลางกมล กมลสิงห์
บุญรัตน์ วิสุทธ์อาภรณ์
วันชัย สุวรรรณคำ
ธารทิพย์ อุบลวรรณ์
กิติยา ดวงทิพย์
เทพอุทิศ กุลเทพบัณฑิตย์
อัญชลี วงศ์วิศิษฐ์
อนุสรา บุญมา
โบตั๋น สุภัทรนิยพงศ์
วราภรณ์ ศรีสัมพันธ์
สริตา สีทา
ซันวา นาหลุ้ม
ปภัส ยังกิจการ
---
ER026515670TH อนุสรา
ER026515683TH บุญรัตน์
ER026515697TH วราภรณ์
ER026515808TH กลางกมล
ER026515811TH โบตั่น
ER026515860TH วันชัย
ER026515873TH ธารทิพย์
ER026515900TH อัญชลี
*สำหรับผู้ที่ไม่มีเลข EMS นั้น ลูกค้าได้มารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทแล้วคะ

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 2 พร้อมส่ง 3/11/2016
พิชชาภา อภิวัฒนาภา
สิริธร มณีอินทร์
ชวนัฎ ทองมณโฑ
กันต์กนิษฐ์ สิญจะวัตร์
ศักดิ์ชาย ศรีสารัตน์
ณัฐรดา ยี่แก้ว
วรนาถ ดอกรัก
คมสัน พรหมสาขา ณ สกลนคร
ประภาภรณ์ พิ่งภักดิ์
ณัฐกาญจน์ เตียมเจริญ.
สริตา สีทา
กัญนิกา สาวิสิทธิ์
นราวุธ กุนาคำ
พิชชาภา อภิวัฒนาภา
สิริธร มณีอินทร์
ชวนัฎ ทองมณโฑ
กันต์กนิษฐ์ สิญจะวัตร์
ศักดิ์ชาย ศรีสารัตน์
ณัฐรดา ยี่แก้ว
วรนาถ ดอกรัก
คมสัน พรหมสาขา ณ สกลนคร
ประภาภรณ์ พิ่งภักดิ์
ณัฐกาญจน์ เตียมเจริญ.
สริตา สีทา
กัญนิกา สาวิสิทธิ์
นราวุธ กุนาคำ
---
EX219711294TH สริตา
EX219711303TH กัญนิกา
EX219711317TH กันติกนิษฐ์
EX219711325TH วรนาถ
EX219711334TH คมสัน
EX219711348TH นราวุธ
EX219711351TH สิริธร
EX219711365TH ศักดิ์ชาย
*สำหรับผู้ที่ไม่มีเลข EMS นั้น ลูกค้าได้มารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทแล้วคะ

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 3 พร้อมส่ง 7/11/2016
พิชชาภา อภิวัฒนาภา
เอื้ออารี ภู่สกุล
ปภัส ยังกิจการ
สิรินทรา รื่นสุคนธ์
จันจิรา เอียดสุดรักษ์
ดลพร อังคณาสุขสกุล
วรพล ปภาสิทธิ์วัช
จันจิรา ศรีวิชัย
ศศิญา คุณาธรรม
ณิชชา ตั้งอิทธิภาคิน
วรุถ วิเศษแสง
สายชล คุ้มกุดลิง
รัตนาภรณ์ จารุวัฒนพานิช
สมบูรณ์ วชิรไพรสัณฑ
ทิพคุณ พรวิเศษศิริกุล
กษริน เศรษฐบุตร
วีรยา ลาวรรณ์
นภาพรรณ สัญจร
กนิษฐา พิกุลขาว
กฤษศรัญ อังอำนวยศิริ
---
กฤษศรัญ อ. EX 2196 13128 TH
กษริน ศ. EX 2196 13131 TH
นภาพรรณ ส EX 2196 13145 TH
รัตนาภรณ์ จ. EX 2196 13159 TH
สมบูรณ์ ว. EX 2196 13162 TH
สายชล ค. EX 2196 13176 TH
จันจิรา อ. EX 2196 13180 TH
วีรยา ล. EX 2196 13202 TH
ดลพร ช. EX 2196 13216 TH
กนิษฐา พ. EX 2196 13220 TH
ศศิญา ค. EX 2196 13233 TH
จันจิรา ศรีวิชัย EX 2196 13255 TH
วรพล ป. EX 2197 18774 TH
เอื้ออารี ภ. EX 2197 22734 TH
นันทวรรณ ค. EX 2196 13193 TH
ณิชชา ต. EX 2197 30775 TH
*สำหรับผู้ที่ไม่มีเลข EMS นั้น ลูกค้าได้มารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทแล้วคะ

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 4 พร้อมส่ง 9/11/2016
สุมาภรณ์ ท้บทิมทอง
มณฑป ไชยบัณฑิต
สายฝน แก้วสุรีย์
ภิญญาพัชญ์ เปล่งจันทร์ทอน
นันทวรรณ คุ้มสมบัติ
วรรณกานต์ สุขอยู่
จากูร คำสุวรรณ
วรรณวิมล ธนาลักษ์
กชพร เปี่ยมสวัสดิ์
นฤมล ดวงดา
พวงแก้ว ลิ่มตั้ง
จักรี ส่งแสง
ธัญญวัฒน์ ไชยเชษฐ์
วรรณวิศา แสนอินทร์
พรกนก กุรขจรเดช
วาสนา เกียรติพัฒนาชัย
ณัฐนันท์ สุขสบาย
วณิชชาพรรณ ชายกวด
เกียรติ์อนันต์ แก้วสม
พัฒนพงษ์ ปาทายะ
ธีรวร พื้นผา
นิธิวัฒน์ เตชทวีทรัพย์
มาลัย จิตต์มโน
แก้วฤทัย แซ่เอ็ง
หฤทัย
ปาจรีย์ จันทวงศ์
ปวีณา อินทร์ดี
---
ภิญญาพัชญ์ ป ER 0265 45447 TH
สุมาภรณ์ ท. EX 2197 27541 TH
มาลัย จ. EX 2197 27555 TH
ศรุต อ. EX 2197 27569 TH
วาสนา ก. EX 2197 27572 TH
ปาจรีย์ จ. EX 2197 27586 TH
ปวีณา อ. EX 2197 28771 TH
กชพร ป. EX 2197 28785 TH
วรรณวิมล ธ. EX 2197 28799 TH
พรกนก ก. EX 2197 28808 TH
ธีรวร พ. EX 2197 28811 TH
นิธิวัฒน์ ต. EX 2197 28825 TH
เกียรติอนันต์ แก้วสม EX 2197 28839 TH
จักรี ส. EX 2197 28842 TH
มณฑป ช. EX 2197 28856 TH
พัฒนพงษ์ ป. EX 2197 28860 TH
บ.สไตรค์ ฟอร์ส จก. EX 2197 30713 TH
ณัฐนันท์ ส. EX 2197 30727 TH
พวงแก้ว ล. EX 2197 30735 TH
ธัญญวัฒน์ ช. EX 2197 30744 TH
นฤมล ด. EX 2197 30758 TH
แก้วฤทัย ซ. EX 2197 30761 TH
ฐากูร ค. EX 2197 32025 TH
วรรณวิศา ส. EX 2197 32039 TH
สายฝน ก. EX 2197 32042 TH
*สำหรับผู้ที่ไม่มีเลข EMS นั้น ลูกค้าได้มารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทแล้วคะ

1b

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 1 พร้อมส่ง 28/10/2016
อริสา ศิริอำนาจ
อาภารัตน์ ตันติวิหคเหิร
กมล ชัยรัตน์
---
ER026515913TH กมล(1B&3B)
ER026515799TH อาภารัตน์
*สำหรับผู้ที่ไม่มีเลข EMS นั้น ลูกค้าได้มารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทแล้วคะ

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 2 พร้อมส่ง 9/11/2016
ซันวา นาหลุ้ม
ระรินทิพย์ วงศ์เพชรภคิน
กิ่งดาว หลงสกุล
น้ำฝน หย่างศิริ
รัชตพงษ์
---
กิ่งดาว ห. ER 0265 56303 TH
ปิ่นปินัทธ์ ด ER 0265 56317 TH
รัชตพงษ์ ศ. ER 0265 56351 TH
ระรินทิพย์ ว. ER 0265 56365 TH
*สำหรับผู้ที่ไม่มีเลข EMS นั้น ลูกค้าได้มารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทแล้วคะ

3a

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 1 พร้อมส่ง 28/10/2016
บุญรัตน์ วิสุทธ์อาภรณ์
ปภัส ยังกิจการ
ส.ท.นิพิฐพนธ์
อดิศร สืบสุข
พืมพ์พิศา อนุสุทธิรักษ์
เอกชัย สุขยิ่ง
นันทรัตน์ ลิ้มพัสถาน
นฤมล ดวงตา
สริตา สีทา
---
ER026515737TH เอกชัย
ER026515754TH นฤมล
ER026515842TH พิมพ์พิศา
ER026515856TH อดิศร
*สำหรับผู้ที่ไม่มีเลข EMS นั้น ลูกค้าได้มารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทแล้วคะ

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 2 พร้อมส่ง 9/11/2016
กัณญพัฃร์ ร้อยดา
นวลจันทร์ แดนกมล
ชัยทัต มโนภิรมย์
อิทธิกร สวัสดี
อนัญญา ปานทอง
อทิตติยา
---
กัญญพัชร์ ร. ER 0265 56348 TH
ชัยทัต ม. ER 0265 56325 TH
อนัญญา ป. ER 0265 56334 TH
นวลจันทร์ ด. ER 0265 56379 TH
*สำหรับผู้ที่ไม่มีเลข EMS นั้น ลูกค้าได้มารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทแล้วคะ

3b

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 1 พร้อมส่ง 28/10/2016
กมล ชัยรัตน์
อติพร มณฑาทิพย์
อาภารัตน์ ตันติวิหคเหิร
ฐณัทพงศ์ สร้อยสุวรรณ
รัตนาภรณ์ จารุวัฒนพานิช
จิตติมา ตียพันธ์
วารุณ๊ เกตุแก้ว
นพวรรณ ตันสุคตานนท์
---
ER026515768TH ฐณัทพงศ์
ER026515771TH จิตติมา
ER026515825TH วารุณ๊
ER026515839TH นพวรรณ
*สำหรับผู้ที่ไม่มีเลข EMS นั้น ลูกค้าได้มารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทแล้วคะ

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 2 พร้อมส่ง 9/11/2016
สายฝน แก้วสุรีย์
จากูร คำสุวรรณ
วรรณวิศา แสนอินทร์
ปิ่นปินัทธ์ ดิษย์โรจนเมธี
อนัญญา ปานทอง

9a

รายชื่อผู้ที่ได้สินค้ารอบที่ 1 พร้อมส่ง 28/10/2016
สุวรรณา เมฆปราสันต์ 4 set
อริยาวรรณ์ ตังใจประสาทพร 1 set
ชมรมทันตกรรม 18 set
ปาริชาต คัจฉวารี 2 set
บุญพิทักษ์ ขลุงชะนา 2 set
ณัฐพงศ์ 1 set
สุคนธ์ กลิ่นบุญ 1 set
จุฑารัตน์ 5 set
จิรศักดิ์ เนินริมหนอง 1 set
สุดารัตน์ แสงสุข 1 set
นันทรัตน์ 4 set
สมจินตนา อุดมสินธุ์ 1 set
ศุภลักษณ์ อ้นเกษม 1 set
กิติยา ดวงทิพย์ 2 set
พลัฎฐ์ จรัสธเนศกุล 1 set
ณัฐรดา ยี่แก้ว 1 set
สรีวัน แดงสวัสดิ์ 1 set
มานิตา วิยาสิงห์ 2 set
ปัญญาพล วงศ์สว่าง 3 set
ณํฐกาญจน์ เตียมเจริญ 1 set
นนทพจน์ วงศ์วิทูไท 1 set
วรารัตน์ ริ้วธำรงสฤษฎ์ 1 set
กสิณ คงเกียรติขจร 1 set
สมศิริ อยู่คล้ำ 1 set
ภัคพล เติมทรัพย์สาร 1 set
รัตนาภรณ์ จารุวัฒนาพานิช 2 set
วิจิตตา ทองทาบ 1 set
สุวดี สุขสมัย 1 set
ภครพล ชูโรจน์ 4 set
ทิพคุณ พรวิเศษศิริ 1 set
สุนทรี บังอร 1 set
ภัสสระ ตลานนท์ 3 set
ภภัสสร ลิ้มธนัตกุล 1 set
ธัญภิชญา มังธิรวรรธ 1 set
สริตา สีทา 4 set
สุชาดา ศรีสวัสดิ์ 1 set
ฐาปนี ปลอดบุตร 5 set
ศริญญา ปัญญาดี 1 set
พิมพ์ใจ เอื่ยมเจริญ 1 set
อรศศิร์ เดชสำราญ 2 set
วีรยา ลาวรรณ์ 1 set
พูลทรัพย์ 1 set
เกษวัต หัชรงค์วินิต 4 set
พึงพิศ พูลธรัตน์ 7 set+283บาท
สมิตานันท์ ฝึกฝน 2 set
เรไีร มนทกานติ 1 set
ศศิวิมล โฃติชีวกุล 1 set
ดวงธิดา ธีระแสงจันทร์ 2 set
เสฐพงษ์ 1 set
จิรวัฒน์ จรสายออ 2 set
ธนภรณ์ ระวังภัย 2 set
ทัตเทพ คิดอ่าน 1 set
วรรณิศา บวกสันเทียะ 1 set
สัญญา พงษ์สะอาด 1 set
พัชราภรณ์ แซ่เล้า 1 set
วันวิสา วงษ์พรหม 1 set
ขวัญหทัย 4 set
ชวนัฎ ทองมณโฑ 500 บาท

Thank you for your donations. This is bank transfer receipt. We will update Certificate for donation after we get it.
---
EX219677726TH มานิตา วิยาสิงห์
EX219677730TH บุญพิทักษ์ ขลุงชะนา
EX219677743TH สุวรรณา เมฆปราสันต์
EX219677757TH จุฑารัตน์
EX219677765TH ภัคพล
EX219677774TH ศุภลักษณ์
EX219677788TH สมจินตนา
EX219677791TH พลัฎฐ์
EX219677805TH สุคนธ์
EX219677814TH จิรศักดิ์
EX219677828TH สุดารัตน์
EX219677831TH วิจิตรา
EX219678655TH ธนภรณ์
EX219678664TH อรศศิร์
EX219678678TH ปัญญาพล
EX219678681TH ฐาปนี
EX219678695TH ภครพล
EX219678704TH ภัสสระ
EX219678718TH ปาริชาต(ปิยนันท์)
EX219678721TH ดวงธิดา
EX219678735TH สมิตานันท์
EX219678749TH จิรวัฒน์
EX219678752TH ขวัญหทัย
EX219678766TH เกษวัต
EX219678770TH พึงพิศ
EX219678783TH ทัตเทพ
EX219678797TH วันวิสา
EX219678806TH ศศิวิมล
EX219678810TH พัชราภรณ์
EX219678823TH ณัฐพงศ์
EX219678837TH วรรณิศา
EX219678845TH เสฐพงษ์
EX219678854TH สัญญา
EX219678868TH พิมพ์ใจ
EX219678871TH วีรยา
EX219678885TH ศริญญา
EX219678899TH ธัญภิชญา
EX219678908TH สุนทรี
EX219678911TH สุวดี
EX219678925TH พลูทรัพย์
EX219678939TH อริยาวรรณ์
ER026515595TH สรีวัน
ER026515604TH นนทพจน์
ER026515618TH วรารัตน์
ER026515621TH สมศิริ
ER026515635TH สุชาดา
ER026515649TH กสิณ
ER026515666TH เรไร
ER026515895TH กิติยา
ER026515723TH ณัฐกาญจน์(9A&1A)
ER026515745TH ทิพคุณ(9A&1A)
ER026515785TH นันทรัตน์
ER026515887TH ณัฐรดา(9A&1A)
ER026515895TH สริตา(9A&1A&3A)
*สำหรับผู้ที่ไม่มีเลข EMS นั้น ลูกค้าได้มารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทแล้วคะ